เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อภาษาไทย
โรงเรียน สาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ
KPS WITHESSAD DEMONSTRATION SCHOOL

เปิดสอนประเภท สามัญศึกษา
ระดับชั้นที่เปิดสอนเตรียมอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกมะลิ (Jasmine) ความหมายคือ มีความกตัญญูและความปรารถนาดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสน (Pine) ความหมายคือ มีความกล้าหาญและความมั่นคง

About School

Name in Thai
KPS International School Demonstration School

English name
KPS WITHESSAD DEMONSTRATION SCHOOL

Open for general education
Level that teaches pre-kindergarten to grade Primary 6

The school flower
Jasmine meaning gratitude and good wishes.

The school tree
Pine meaning courage and stability.