หลักสูตรการเรียนการสอน ( School Curriculum )

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ประเมินผลสอบรับใบ Certificate โดยตรงจาก Cambridge Assessment English ประเทศอังกฤษ โรงเรียนได้จัดทำโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตามกรอบ (CEFR) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดการเรียนการสอนเป็น 3 โปรแกรมได้แก่

 • IEP = Integration English Program : เรียนรู้บูรณาการด้วยกระบวนการ Montessori
 • MEP = Modern English Program : การเรียน การสอน ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จัดสอนโดยครูต่างชาติ (ที่เป็นเจ้าของภาษา)

Teaching curriculum ( School Curriculum )

In order to comply with the teaching and learning of English according to international standards, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), evaluated for certificates received directly from Cambridge Assessment English, England, the school has created an English language learning program according to the framework (CEFR ) to provide learners with quality skills and abilities in all 4 English skills, speaking skills, listening skills, reading skills, and writing skills according to the learners’ potential. The teaching has been organized into 3 programs, namely

 • IEP = Integration English Program : Learn to integrate with the Montessori process
 • MEP = Modern English Program : teaching and learning Thai, Chinese, English taught by foreign teachers (Native speaker)

KPS Artist Training Program
โปรแกรมการฝึกฝน พัฒนา ศิลปินฝึกหัด เพื่อเป็นศิลปิน

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีอายุ 7 – 17 ปี และ มีความฝันอยากจะเป็นศิลปิน
 • มีศักยภาพในการเป็นศิลปินในด้านการร้อง การแสดง และ การเต้น
 • มีความอดทน มุ่งมั่น และ มีวินัย

รายละเอียดหลักสูตร

 • ออดิชั่น คัดเลือก ศิลปิน ที่มีศักยภาพ เข้าหลักสูตรนี้ โดย Befriend Entertainment
 • ดำเนินการ ฝึกอบรม พัฒนาศิลปินอย่างเข้มข้น และ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
 • ออกซิงเกิ้ล ถ่ายทำรายการ ถ่ายทำละคร ซีรีย์ งานโชว์ งานคอนเสิร์ต และ ถ่ายแบบ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และได้รับในหลักสูตรนี้

 • ได้เรียนรู้ ( workshop ) การร้อง การแสดง การเต้น และ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนำมาใช้ในการออกซิงเกิ้ล การแสดงละคร ซีรีย์ การขึ้นเวทีคอนเสิร์ต การเดินแบบ และ ถ่ายโฆษณา
 • เซ็นต์สัญญา เป็นศิลปินในสังกัด Befriend Entertainment ระยะเวลา 3 ปี

Beginners ( ระดับเบื้องต้น )
– สมัครแล้วสามารถเรียนได้เลย ระยะเวลาเรียน 1 เดือน
– เรียนรู้พื้นฐาน การร้อง การแสดง การเต้น และ ฝึกบุคลิกภาพ ทั้งหมด 4 คลาส ระยะเวลารวม 8 ชั่วโมง ( ได้รับภาพถ่ายในคลาสการแสดง การฝึกบุคลิกภาพ )

Elementary ( ระดับเริ่มเรียน )
– ผ่านการออดิชั่น ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ได้รับใบประกาศนียบัตร
– เรียนรู้พื้นฐาน การร้อง 8 คลาส การแสดง 8 คลาส การเต้น 12 คลาส และ ฝึกบุคลิกภาพ 4 คลาส รวมทั้งหมด 32 คลาส ระยะเวลารวม 96 ชั่วโมง
– ได้รับภาพถ่ายในคลาสบุคลิกภาพ ได้ร่วมถ่ายรายการ ซีรีย์ ออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียม

Intermediate (ระดับกลาง )
– ผ่านการออดิชั่น ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ได้รับใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการทำงาน
– เรียนรู้พื้นฐาน การร้อง 16 คลาส การแสดง 16 คลาส การเต้น 24 คลาส และ ฝึกบุคลิกภาพ 4 คลาส รวมทั้งหมด 64 คลาส ระยะเวลารวม 192 ชั่วโมง
– ได้รับภาพถ่ายในคลาสบุคลิกภาพ ได้ร่วมถ่ายรายการ ซีรีย์ ออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียม ได้ร่วมออกโชว์การแสดง

Advanced ( ระดับสูง )
– ผ่านการออดิชั่น เซ็นต์สัญญาค่ายเพลง ได้รับใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการทำงาน
– ได้ออกซิงเกิ้ล แสดงซีรีย์ ออกโชว์ตามงานอีเว้นท์ต่างๆ
– ได้รับค่าตอบแทนการเป็นศิลปิน ( ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน )

KPS Artist Training Program
Training program to develop trainer artists to become artists.

Learner’s qualifications

 • 7 – 17 years old and dream of becoming an artist.
 • Has the potential to be an artist in singing, acting and dancing.
 • Patience, determination and discipline.

Course details

 • Audition, selecting potential artists to enter this course by Befriend Entertainment.
 • Conduct intensive training and development of artists and work closely together.
 • Released singles, filmed programs, filmed dramas, series, shows, concerts and photo shoots.

What will be learned and gained in this course?

 • Learned ( workshop ) singing, acting, dancing and personality development To be used in the release of singles, dramas, series, concerts, model walks and commercial shoots.
 • Signed an artist contract under Befriend Entertainment for a period of 3 years.

Beginners ( introductory level )
– Apply and you can study right away. Study period 1 month.
– Learn the basics of singing, acting, dancing and personality training in all 4 classes Total duration 8 hours personality training

Elementary (beginner level)
– Passed the audition Duration of study 4 months Receive a certificate
– Learn the basics, 8 singing classes, 8 acting classes, 12 dance classes and 4 personality training classes, totaling 32 classes, total duration 96 hours.
– Received a photo in the personality class Participated in filming a series broadcast on satellite TV channels

Intermediate (intermediate level).
– pass the audition Duration of study 4 months Receive a certificate work certificate
– Learn the basics, 16 singing classes, 16 acting classes, 24 dance classes and 4 personality training classes, totaling 64 classes, total duration 192 hours.
– Received a photo in the personality class Participated in filming a series broadcast on satellite TV channels Participated in the show.

Advanced

– pass the audition Sign a music contract receive a diploma work certificate
– has released singles, shows, series, shows at various events
– Get paid to be an artist (no cost of learning)

Producer Training Program
โปรแกรมการฝึกฝน พัฒนา ผู้อำนวยการสร้างฝึกหัด เพื่อเป็นผู้ผลิต ผู้กำกับภาพยนตร์

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีอายุ 11 – 17 ปี และ มีความฝันอยากจะเป็นผู้ผลิต ผู้กำกับภาพยนตร์
 • มีศักยภาพในการเรียนรู้ การถ่ายภาพ การกำกับ การแสดง
 • มีความอดทน มุ่งมั่น และ มีวินัย

รายละเอียดหลักสูตร

 • ออดิชั่น คัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพ เข้าหลักสูตรนี้ โดย Befriend Entertainment
 • ดำเนินการ ฝึกอบรม พัฒนา อย่างเข้มข้น และ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
 • ถ่ายทำรายการ ถ่ายทำละคร ซีรีย์ ตัดต่อ ออกแบบเสียง แสง สี ของงานภาพยนตร์

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และได้รับในหลักสูตรนี้

 • ได้เรียนรู้ กระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์ การบริหารจัดการกองถ่าย การเขียนบท การเขียนสตอรี่บอร์ด ออกแบบการถ่ายทำภาพยนตร์ การกำกับ การออกแบบแสง ออกแบบสี ออกแบบเสียง ของงานภาพยนตร์ และ เรียนรู้ขึ้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ จนจบที่โรงภาพยนตร์
 • เซ็นต์สัญญา เป็นทีมงานกองถ่ายทำ ในสังกัด Befriend Entertainment ระยะเวลา 3 ปี

Intermediate (ระดับกลาง )
– ผ่านการออดิชั่น ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ได้รับใบประกาศนียบัตร
– เรียนรู้พื้นฐาน ขบวนการสร้งภาพยนตร์ การจัดการกองถ่าย การเขียนบทภาพยนตร์ การเขียนสตอรี่บอร์ด การแสดง ถ่ายถ่ายทำ การกำกับ การตัดต่อ การออกแบบสี จัดแสง การออกแบบเสียง และ ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ จำนวน 32 คลาส เวลารวม 192 ชั่วโมง
– ได้รับเครดิตในการถ่ายทำภาพยนตร์ ซีรีย์ และ ได้ร่วมถ่ายรายการ ซีรีย์ ออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียม

Advanced ( ระดับสูง )
– ผ่านการออดิชั่น เซ็นต์สัญญา ได้รับใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการทำงาน
– ได้ร่วมทำงานกับ ทีมงานถ่ายทำ MV / ซีรีย์ / ภาพยนตร์
– ได้รับค่าตอบแทนการในการทำงาน

เครื่องมือการเรียนการสอน
1. กล้อง หรือ มือถือ ที่ใช้ ถ่ายภาพนิ่ง / วีดีโอ
2. คอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม พรีเมียร์โปร

หลักสูตรการแสดงโขน
– สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมงต่อเดือน

Producer Training Program
training program, development, producer trainee to be a manufacturer film director.

Learner’s qualifications

 • 11 – 17 years old and dream of becoming a manufacturer film director.
 • Has the potential to learn photography, directing, acting.
 • Patience, determination and discipline.

Course details

 • Audition, selecting potential candidates Take this course by Befriend Entertainment.
 • Filming programs, filming dramas, series, editing, sound design, light and color of movies.

What will be learned and gained in this course?

 • Learned the process of filming Set management, script writing, storyboarding Design for film production, directing, lighting design, color design, sound design of the film work and learn after filming. until the end of the cinema
 • Signed a contract as a filming team under Befriend Entertainment for a period of 3 years.

Intermediate (intermediate level)
– Passed the audition ; Duration of study 4 months receive a certificate
– Learn the basics movie making process set management screenplay Storyboard writing, acting, filming, directing, editing, color design, lighting design, sound design and post-production, totaling 32 classes, total time 192 hours.
– Received a credit for filming a movie, a series and participating in a series broadcasting on a satellite TV channel.

Advanced
– Passed the audition, signed the contract, received a certificate. work certificate
– have worked with the MV / series / movie filming team
– receive compensation for work

Teaching tools
1. Camera or mobile phone used for taking still images / videos
2. Computer, install Premier Pro

Program Khon performance course
– 2 hours per week, total 8 hours per month

หลักสูตร Fundamental Movement Skills for Growing Active Learners (FMS)

โดยมีสาระสำคัญ
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6
ได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่างถูกต้องเหมาะสม กับพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
2. พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ การแสดงออก ทางกิริยา ท่าทางและบุคลิกภาพที่ดี
ตามขั้นตอนพัฒนาการของนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ขั้นต่อไป อย่างมีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาร่างกาย กิจกรรม กีฬาให้กับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับอนุชน ยุวชนและเยาวชน ของโรงเรียนให้เกิดทัศนคติที่ดีและรักที่จะแสดงออกทางถึงความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬาพื้นฐานต่าง ๆที่ชอบ
4. การส่งเสริมนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย ให้เกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดยมีการปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรมในการแสดงออกทางพฤติกรรม การเล่นกีฬา การเข้าร่วมและมีส่วนร่วม ภายใต้เงื่อนไข กฎ กติกา กีฬาที่กำหนด
5. การจัดการเรียนการสอนทักษะพื้นฐานกิจกรรมเพื่อไปสู่การเรียนรู้การเล่นกีฬาตามระดับความสามารถของนักเรียน เช่น กีฬากรีฑา ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ แบดมินตัน ฯลฯ
6. โดยมีการกำหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้เป็นระบบให้กับนักเรียนในโรงเรียนสาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์ (เท่านั้น) อย่างทั่วถึงภายในโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอน
– เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พื้นฐานและส่งเสริมให้มีกิจกรรมสันทนาการอย่างต่อเนื่อง
– การพัฒนาครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ชมรมกีฬา
– การจัดทำการคัดเลือกนักกีฬา นักเรียนที่มาความสามารถทางด้านกีฬา ศีลปะ ภาษา เพื่อจัดแยกนักเรียนออกตามระดับความสามารถ (Division) ของแต่ละคน กลุ่ม
– การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบ มารยาท คุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุชน ยุวชน ของโรงเรียน
– การสร้างและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่รักการออกกำลังกายและสร้างนักกีฬาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ
– การส่งเสริมนักเรียนเป็นนักกีฬา ระดับอนุชนและเยาวชนเข้าสู่ระบบกีฬาอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆตามลำดับ

Fundamental Movement Skills for Growing Active Learners (FMS) course

Important
1. To create learning for students from pre-primary, early childhood and grades 1-6
have developed basic motor skills correctly and appropriately with the development and potential of the students according to individual differences.
2. Development of physical, mental, expression, gestures and good personality skills.
according to the developmental stages of the students and to prepare for the next step quality according to the standard system.
3. To promote and motivate learning in physical development, sports activities for students
from the youth level youth and youth of the school to create a good attitude and love to show their ability in activities and sports such as walking, running, playing basic sports like.
4. Promotion of students in the lower primary and upper primary levels To learn and have a good attitude to exercise and play sports. by instilling in students to learn ethics Morality in behavioral expression, playing sports, participation and participation Under the conditions, rules and regulations of the specified sports.
5. The teaching and learning of basic skills, activities for learning to play sports
According to the ability level of students, such as athletics, football, table tennis, golf, badminton, etc.
6. There is a guideline for teaching and learning management.
Development of systematic learning for students in the KPS International School Demonstration School (only) thoroughly within the school.

Teaching management
– To achieve basic learning and encourage continuous recreational activities.
– Development of teachers and related parties such as parents, communities, sports clubs preparation of athlete selection students who come to compete.
– In terms of sports, precepts, language, to separate students according to the level of proficiency (Division) of each group.
– Organizing activities to promote good personality, orderliness, manners, morality and ethics. To students from the youth level of the school.
– Creating and encouraging students to become exercise lovers and athletes of the school continuously according to their potential
– Promoting students to be athletes youth level and youth enter the sports system with standards as well as promoting participation in competitions at various levels respectively.

หลักสูตรดนตรี

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 • รู้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบท เพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกาย ให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มี ส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน • รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของดนตรี ต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น

 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่ รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ร้องและ บรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลใน รูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอด ความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง • รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็น ความสำคัญในการอนุรักษา

Music course

Completing Grade 3 • Know and understand the source of sound. Characteristics of sound, roles, functions, meaning, importance of the chapter. music close to you Able to recite poems, sing songs, tap beats, move the body In accordance with the music, read, write and use symbols for sounds and beats. comment on music own singing voice; participating in musical activities in daily life;

• knowing and understanding the uniqueness of local music; have a liking see the importance and benefits of music to the lives of local people.

Completing Prathom Suksa 6 • Know and understand music, vocals, musical instruments and roles. Know the up and down movement of the melody, the composition of the music. Vocabulary of songs in songs, sentences and emotions of songs listened to, sung and played on musical instruments. simple improvisation Use and store musical instruments properly. Read and write Thai and international notes in various forms. Know the characteristics of a person who can play music well. expressing opinions about musical elements; expressing feelings of the songs heard can use music for dramatic activities and Storytelling

• Know and understand the relationship between music and way of life, traditions, Thai culture and other cultures, history of music. Influence of culture on music know the value of music from different cultures; see the importance of preserving.