การรับสมัครนักเรียน

รับสมัครตลอดปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
6.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
7.แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
8.แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
9.เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
10.สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)

Apply throughout the academic year

Admission regulations for the academic year 2023

Evidence that must be submitted on the day of application
1. A copy of the student’s house registration – father – mother and evidence of name-surname change (in case of change) amount 1 set.
2. A copy of the identity card of the father-mother and parents, 1 set.
3. 1 copy of birth certificate.
4. Two 1-inch photos of the front face.
5. Academic transcripts (Por Por. 7).
6. Academic results record (Por Por. 1).
7. Desirable character development form (Por Por. 4).
8. Individual learner quality development report form (Por Por. 6).
9. Cumulative record documents (Por Por. 8).
10.Learning results notebook (Por Por Por 9).