จุดมุ่งหมายของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์( KPS WITHESSAD DEMONSTRATION SCHOOL ) มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการในรูปแบบโรงเรียน 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สอนโดยเจ้าของภาษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจึงจัดการบริหารการศึกษาจในรูปแบบ KPS SMART MODEL
S : Safety , Success (ความปลอดภัย , ประสบความสำเร็จ)
M : Morality , Multiliteracy (คุณธรรม-จริยธรรม , เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย)
A : Attitude , Academic (ทัศนคติ , มุ่งเน้นวิชาการ)
R : Reality , Responsibility (เรียนรู้สภาพความเป็นจริง , มีความรับผิดชอบ)
T : Thainess , Technology (มีความเป็นไทย , เทคโนโลยีสู่โลกดิจิทัล)

School Aims

KPS International Demonstration School (KPS WITHESSAD DEMONSTRATION SCHOOL) aims to manage the school in 3 languages: Thai, English, Chinese taught by native speakers. Aiming for an international standard school ready to accept the changes of the world in the century At 21, the school manages education in the form of KPS SMART MODEL.
S : Safety , Success
M : Morality , Multiliteracy (Moral-Ethics , Learning in a variety of ways)
A : Attitude , Academic (attitude , focus on academics)
R : Reality , Responsibility (Learn reality, take responsibility)
T : Thainess, Technology (with Thainess, technology to the digital world)

ปรัชญาของโรงเรียน ( Education Philosophy Four Pillars )

 • Learning to KNOW เรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้
 • Learning to DO เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ (ทำได้)
 • Learning to LIVE TOGETHER เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • Learning to BE เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเป็นในอนาคต

School Philosophy ( Education Philosophy Four Pillars )

 • Learning to KNOW learn what you want to know
 • Learning to DO Learn what you need to know (can do)
 • Learning to LIVE TOGETHER Learning to live with others
 • Learning to BE Learn what you want to be in the future.

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

21st century skills : 3R 8C
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • 3R
  Reading : อ่านออก
  (W)Riting : เขียนได้
  (A)Rithmetic : คิดเลขเป็น
 • 8C
  Critical thinking and problem solving : ทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้
  Creativity and innovation : ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม
  Cross-cultural understanding : ความเข้าใจในความแตกต่างและกระบวนการคิดของแต่ละวัฒนธรรม
  Collaboration teamwork and leadership : ความสามารถในการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม และมีภาวะความเป็นผู้นำ
  Communication information and media literacy : ทักษะในการสื่อสารข้อมูล และการรู้เท่าทันสื่อ
  Computing and IT literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และความเข้าใจในเทคโนโลยี
  Career and learning skills : ทักษะด้านอาชีพและความสามารถในการเรียนรู้
  Compassion : ความมีเมตตากรุณา มีคุณธรรม รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมไปถึงการมีระเบียบวินัย

Directions of teaching and learning in the 21st century

21st century skills: 3R 8C
Learning skills in the 21st century

 • 3R
  Reading: Can read
  (W) Riting: Can write
  (A) Rithmetic: Can calculate

 • 8C
  Critical thinking and problem solving: Critical thinking and problem solving skills
  Creativity and innovation: Creative thinking skills and innovative thinking
  Cross-cultural understanding: Understanding the differences and thought processes of each culture.
  Collaboration teamwork and leadership: The ability to work together as a team and lead.
  Communication information and media literacy: Communication skills and media literacy
  Computing and IT literacy: Computer skills and understanding of technology
  Career and learning skills: Career skills and competence
  Compassion: Please be virtuous, know how to empathize with others, including discipline.