ระดับปฐมวัย

การเรียนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เป็นการเรียนที่เน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวทำให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นและการแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดการพัฒนาทุกๆด้านในเวลาเดียวกันห้องเรียน ( Montessori ) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับบ้าน มีห้องต่างๆเช่นห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นมีสวนดอกไม้ให้เด็กออกไปนั่งเล่นทำกิจกรรมซึมซับธรรมชาติเด็กเกิดคุณลักษณะดังนี้

 • เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • เด็กสามารถทำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • เด็กเรียนด้วยความสุข
 • เด็กได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆ
 • การเรียนที่มุ่งให้เด็กทำกิจกรรมจนสำเร็จด้วยตนเอง
 • เด็กมีสมาธิจากการ ทำงาน
 • เด็กเติบโตตามธรรมชาติ
 • เด็กมีบุคลิกภาพดี

Elementary level

Montessori learning (Montessori) is a child-centered learning is the key to teaching and learning so that children can learn independently and absorb learning from the environment around them. Inquisitive and disciplined, focused pursuit of curiosity in itself and develop all aspects at the same time, the classroom (Montessori) is an environment similar to a home. There are different rooms such as bedrooms, kitchens, living rooms, there is a flower garden for children to sit and play activities to absorb nature. The features of children are as follows:

 • Students are born to learn on their own.
 • Students can apply what they have learned in their daily lives.
 • Students study happily
 • Students get to socialize with friends.
 • Learning that aims for children to complete activities on their own.
 • Students concentrate from class.
 • Students grow up naturally
 • Students with good personality