ระดับประถมศึกษา

K P S จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบที่สามารถมอบการศึกษาที่รอบด้านช่วยเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตเป็นผู้นำให้แก่เด็กๆ

ระบบการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาค่านิยมความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อายุเยาว์วัย เพื่อให้เยาวชนสามารถเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พัฒนาเด็กทั้งในด้านวิชาการควบคู่กับด้านอารมณ์ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการผนวกหลักสูตร 3 ภาษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีน กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรเคมบริดจ์ นักเรียนจะมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริม ในด้านสันทนาการ โดยมีห้องส่งเสริมกิจกรรมทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน

( FMS ) Fundamental Movement Skills for Growing Active Learners เพื่อปลูกฝังพัฒนาการของร่างกายในด้านต่างๆ

Primary

K P S provides teaching and learning according to the Cambridge curriculum. This curriculum is recognized as a system that can provide children with a comprehensive education that prepares them for leadership growth.

The teaching and learning system focuses on the development of human values from an early age. So that young people can grow up to be socially responsible people and lead a purposeful life. develop children both academically and emotionally and focuses on contextual learning in a changing environment to help students prepare for life in the future.

The school places emphasis on the integration of the 3-language curriculum, Thai, English and Chinese. Cambridge Curriculum Teaching Process Students will have excellent English language skills including listening, speaking, reading and writing skills.

In addition to teaching in the classroom, the school also promotes in recreation There is a room to promote basic body movement skills activities.

( FMS ) Fundamental Movement Skills for Growing Active Learners to cultivate the development of the body in various fields.