ระดับอนุบาล

การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิด

โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning มีดังนี้

 • แบบระดมสมองคือเสนอวิธีแก้ไขปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
 • แบบเน้นปัญหาโครงงานกรณีศึกษาคือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหมายถึงประสบการณ์
  ในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง
 • แบบแสดงบทบาทสมมติเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพื่อเพิ่มเติมบทบาททางสังคม
 • แบบแลกเปลี่ยนความคิดคือการเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยกันแบ่งปันความคิด
 • แบบสะท้อนความคิดคือการคิดใคร่ควรอย่างถี่ถ้วน
 • แบบตั้งคำถามคือเป็น กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียนโดยผู้สอนจะป้อนคำถาม
 • แบบใช้เกมเป็นเทคนิคการสอนที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนอยากมีส่วนร่วม

Kindergarten

Active Learning teaching and learning is a student-centered learning that focuses on student involvement and interaction with learning activities through activities. learning through a variety of practices such as analysis, synthesis, brainstorming exchange of ideas.

The activities used should help develop active learning teaching skills as follows:

 • Brainstorming is to propose solutions to problems or present opinions of members of the group.
 • The case-study project-based problem model is project-based learning that means experience
  in a systematic practice to allow learners to have direct experience.
 • Role-playing is changing one’s behavior to add social roles.
 • The exchange of ideas is a collaborative learning and mutual sharing of ideas.
 • Reflection type is thoughtful thinking.
 • The form of questioning is A learning process that aims to develop the students’ cognitive processes in which the teacher enters questions.
 • Using a game as a teaching technique that will encourage learners to be interested in learning and want to participate.